RO HU
"Meg van írva: Az én házam imádságnak háza..." Lukács 19 rész 46. vers

Gyülekezet

A Hetednapi Adventista Egyház szervezete a közösségi és a szolgálati elvekre alapszik:

A közösségi elvnek megfelelően az egyház a GYÜLEKEZET-tel kezdődik, s akár a ház, alulról épül felfelé. A gyülekezet tagjai választják a feletteseket. A gyülekezet egységét az egyház kebelében a közös tanok elfogadása biztosítja, a gyülekezet autonómiáját (önrendelkezési jogát) pedig a tilalom biztosítja, amely szerint egy gyülekezet sem avatkozhat bele más gyülekezet lelki életébe, sem nem parancsolhat más gyülekezetnek. Sem a magasabb vezetőség, sőt még a helyi gyülekezet vezetősége sem zárhat ki valakit a gyülekezetből, hanem csak a szabályszerűen összehívott gyülekezet maga. A rend, amely a gyülekezet jogait és kötelezettségeit szabályozza, az Egyház SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI STATÚTUM-ában talál kifejezésre, részletezve pedig a GYÜLEKEZETI KÉZIKÖNYV-ben.

A szolgálat elve szerint a TISZTSÉGVISELŐK-et bizonyos időre rendelik, lelki szolgálatra. Tisztviselőnek lenni szolgálatot jelent, nem uralkodást. Az egyházban nincsenek életre szóló, autonóm tisztségek, hanem csakis időre szólóak, feltételesek, és szolgálat jellegűek. Papi rend sincs, hanem csakis az összes hívek általános papsága. Az egyházban ismert legmagasabb tisztség a prédikátori megbízatás. A prédikátorrá szentelés örök jellegű, de az újra és újra elismerés feltételéhez van kötve. Sem felszentelt tisztviselő, sem felszentelt prédikátor nem szolgálhat érvényesen, ha nem újították meg szolgálatra rendelését.

A szolgálatnak kettős képviseleti jellege van: a tisztviselő képviseli Krisztust, és képviseli a gyülekezetet. Az első a lényege, a második a formája a szolgálatnak. A szolgálat lényege isteni, mert isteni rendelésű, a forma emberi, mert a megbízatás emberektől jő, emberek tervezése és választása nyomán, ezért a tisztviselő képviseli választóit is.

A Hetednapi Adventista Egyház az egyházvezetés képviseleti formáját követi, amely elismeri, hogy az egyházban a tekintély az egyháztagoké, akik végrehajtói felelőséggel ruháznak fel képviselői testületeket és tisztviselőket az egyház vezetésére.

Szervezeti felépítés:

1. Gyülekezet

2. Egyházterület (Konferencia)

3. Unió(konferencia);  4. Gyülekezetek Uniója

5. Generál Konferencia és a Divíziók