RO HU
"Meg van írva: Az én házam imádságnak háza..." Lukács 19 rész 46. vers

Könyvajánlat

  LÉPÉSEK JÉZUS FELÉ - Ellen G. White

A régi írók - de csak a legnagyobbak - könyveikben élnek. Vannak tiszavirág-életű írások, ezekről könnyen elfelejtkezünk. Ellen G. White könyvei nem ilyenek. Inkább olyanok, mint - a zsoltáros képét kölcsönözve - "a folyóvíz mellé ültetett fa", mely mindig megújul.

Ajánlom ezt a könyvet, mert első fordítoja, Szalay József, múlt századi jeles nagybecskereki református lelkipásztor nem tévedett, mikor ezt írta róla: "ez az életkereszténység hittana."

Ezt igazolták az olvasók is, hiszen a világ egyik legnépszerűbb vallásos könyve lett, melyből felekezeti különbség nélkül merítettek erőt, akik nem csupán beszélni szerettek volna Jézusról, Istenről, kereszténységről, hanem el is akartak indulni azon az úton, amely egyszerre Istenhez és az emberhez vezet.

Ellen G. White a hit titkát nem a vallás nagy élményeinek hegycsúcsain keresi, hanem a mindennapok tennivalói között találja meg.

Dr. Rákos Rajmund, a vatikáni Szent Péter-Bazilika egykori magyar gyóntatója, amikor elküldtem neki Ellen G. White könyvét, ezt írta válaszlevelében: "meggyőződésem, hogy inspirált ez a könyv, ezért mindenkinek ajánlom." Én is csatlakozom hozzá. Isten áldása kísérje az olvasót.

Dr. Szigeti Jenő


 TITKOK MEGFEJTÉSE - Jacques Doukhan

Nincs a Dániel könyvéhez fogható könyv a Biblia hatalmas iratgyűteményén belül az evangéliumokat kivéve, amely hasonlóan szenvedélyes érdeklődést váltott volna ki az évszázadok során az írástudók, a művészek és a tudósok körében. Nem csoda, hiszen ez az irat soha addig nem látott tág perspektívát nyit az emberiség legnagyobb létkérdéseinek.

A könyv születésekor, a Kr. e. VI. századtól fogva vált közkeletűvé a "világtörténelem" fogalma: azóta, évszázadról évszázadra, e - jóllehet sokáig "bepecsételet" - könyvecskéhez folyamodhattak mindazok, akik mélyebb bepillantást szerettek volna nyerni az emberiség nagy drámájának kulisszatitkaiba.

Jacques Doukhan, akit a magyar nyelvű olvasóközönség eddig nem ismerhetett, a héber irodalomtudomány professzoraként, hatalmas ókortudományi műveltséggel a tarsolyában, e könyvében is színes írói stílusában ötvözi a történeti objektivitást az olvasmányossággal, nemkülönben a megismerés és a megélés szenvedélyes vágyával, amely az egyedüli lehetséges "módszer" a titkok és a rejtélyek feltárásához.

Élet és Egészség Kiadó


 A KORAI EGYHÁZ - Henry Chadwick

A kötet a jeruzsálemi ősgyülekezetből megszülető és az V. század közepén már nemcsak nyelvében, hanem teológiájában és hagyományában is két ágra: a nyugati és a keleti egyházakra szétváló kereszténység történetének fő vonalait mutatja be. A kiváló angol egyháztörténész arra a kérdésre keresi a választ, hogy Jézus követőinek kicsiny közössége hogyan vált az apostoli misszió, az üldözések, történelmi fordulatok, a teológai és egyházszervezeti viták közepette világegyházzá, s mindeközben hogyan jöttek létre a későbbi évszázadokat meghatározó intézményei, a teológiai gondolkodást megalapozó dogmatikai döntései, a mindennapi életet átható sajátos hagyományai. Chadwick feltárja az egyház sokrétű és korántsem ellentmondásmentes kapcsolatát a zsidósággal, a hellén civilizációval, a római állammal és a pogánysággal.

Osiris Kiadó


 GYERMEKNEVELÉS - Ellen G. White

Ez a kötet szemelvénygyűjtemény Ellen Gould White gyermekneveléssel kapcsolatos írásaiból. A benne foglalt kijelentések és tanácsok megfogalmazása egyszerű, tartalmuk mélységesen elgondolkoztató. Nem egyéni meglátásokat képviselnek, hanem a bibliai kinyilatkoztatás forrásából származnak.

A szerző számos könyvében foglalkozott a bibliai alapelvekre épülő nevelési reformmal, és sok cikkében is írt e témakörben. Levelezése is gazdag anyagot őríz, mivel gyakran adott tanácsot szülőknek konkrét esetekben. Négy fiúgyermek édesanyjaként személyes tapasztalata volt a másoknak ajánlott elvek alkalmazásában.

Bibliaiskolák Közössége


 A BIBLIA KÉPZELET VAGY VALÓSÁG? - Dr. Szigeti Jenő

A Biblia a zsidóság és a kereszténység hitének alapja, de megismerése nemcsak a hívő ember feladata. Nélküle nem értjük meg az európai kultúrát, nem ismerjük meg önmagunkat és a világot, amelyben élünk.

Hogyan és mire írtak a régi emberek, milyen betüket használtak? Milyen volt a másolás technikája, és hogyan ellenőrízték azok pontosságát? Hitelesek-e a megtalált kézirat-leletek?

A szerző tudományos becsületességgel, az igazság iránti elkötelezettséggel ezekre a kérdésekre kutatja a választ. Eközben megismerhetjük, hogyan született ez a csodálatos könyv, a Biblia, és választ kapunk arra is, hogy megbízhatunk-e az ősi Írásban?

Arany Forrás Kiadó